025-86113621
Room 803-804, block C, Wanda Plaza, Jiangning District, Nanjing, China
Nanjing xiubo Biotechnology Co., Ltd.